Tytuł projektu: Kulturalne spotkania na czesko – polskim pograniczu
 
Realizatorzy projektu: Gmina Lubawka – Partner Wiodący, Miasto Trutnov – Partner Projektu
 
Termin realizacji: od 09.2011 r., do 09.2013 r.
 
Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój przygranicznych gmin – partnerów, dzięki zintegrowaniu elementów wspólnego dziedzictwa historii i kultury, we wspólny dla partnerów produkt turystyczno-kulturalny przyczyniający się do zwiększenia ruchu turystycznego.
 
Uzasadnienie i opis projektu: Obszar pogranicza wchodzący w obręb gmin Lubawka i Trutnov (a także gmin sąsiednich) ma bardzo bogatą przeszłość historyczną i jest silnie naznaczony wielowiekowymi wpływami trzech kultur tj.: polskiej, czeskiej i niemieckiej. Pod względem bogactwa kultury i historii oraz jej materialnych i niematerialnych świadectw to jeden z najciekawszych etnograficznie regionów Europy. Niestety, wiele niesprzyjających wydarzeń historycznych (niszczących wojen, przesiedleń ludności, zamkniętych granic w okresie socjalizmu) stanowiło szczególne bariery, dlatego to wspólne dziedzictwo kulturowe łączące Polaków i Czechów, może być promowane i rozwijane dopiero obecnie. Dlatego też podjęto się realizacji tego projektu, który polega na stworzeniu wspólnego dla partnerów produktu turystyczno-kulturalnego, przyczyniającego się do zachowania i promowania wspólnej kultury oraz dziedzictwa historii, podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, a w rezultacie do poprawy jakości życia mieszkańców. Produktem tym jest system tras turystycznych ‚Legendy i podania pogranicza’, biegnących po terenie obu gmin i łączący je przez przejścia graniczne Okrzeszyn-Petrikowice, Lubawka-Kralovec, Niedamirów-Zacler. System tras biegł będzie po miejscach, gdzie wg legend i podań działy się rzeczy ciekawe i ważne. Na potrzeby tras istniejące w Lubawce i Trutnovie obiekty kulturalne zostaną zmodernizowane i zaadaptowane na cele wystawienniczo-muzealne; umieszczane tam będą ekspozycje i wystawy dot. legend i historii regionu; działać tam też będą punkty informacyjne dla turystów. W system zostanie włączony m.in.: zabytkowy obiekt ’12 Apostołów’ gdzie mieści się ekspozycja XVII-wiecznej izby tkackiej. Powstanie strona internetowa z opisami tras, możliwością wirtualnego spaceru po Lubawce i Trutnovie, wspólnym kalendarzem imprez, itd.
 
Działania projektu (Gmina Lubawka): 
  1. Oznaczenie tras ‚Legendy i podania pogranicza’, ze zmodernizowanymi obiektami muzealno-wystawowymi i przyłączeniem obiektu ’12 Apostołów’ z istniejącą ekspozycją historii tkactwa oraz trasy J.A. Komeńskiego,
  2. Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z biblioteką, w celu zagospodarowania obiektu na cele wystawienniczo-muzealne i punktu informacyjnego dla turystów (przy konieczności zachowania części funkcji kulturalnych obiektu);
  3. Wydanie publikacji „Historia, legendy i podania pogranicza” wraz z towarzyszącymi warsztatami plastycznymi dla dzieci z Lubawki i Trutnova (wykonanie ilustracji do lokalnych legend i podań historycznych),
  4. Wykonanie strony internetowej z opisami tras i regionu, możliwością wirtualnego spaceru po Lubawce i Trutnovie, wspólnym kalendarzem imprez, itd.
  5. Dwie wystawy dot. legend i historii regionu w zmodernizowanym Domu Kultury (jedna opracowana samodzielnie i jedna przez czeskiego partnera.
 
Działania projektu (Miasto Trutnov):
  1.  Modernizacja obiektu przy ul. Szkolnej 151 na cele muzealne i stworzenie Galerii Smoka z Trutnova, wraz z punktem informacji dla turystów.
  2. Udział dzieci z Trutnova w warsztatach plastycznych (wykonanie ilustracji do legend pogranicza polsko-czeskiego.
  3. Zorganizowanie wystawy dotyczącej smoka z Trutnova w Galerii Smoka
  4. Otwarcie wystawy dotyczącej legend i zabytków Lubawki przygotowanej przez polskiego partnera.
  5. Wspólna konferencja partnerów projektu (na zakończenie realizacji projektu) połączona z wykładami o historii dla dzieci i młodzieży.